Strenču foto darbnīca, LFM krājums

LFM krājuma izstāde „Vīrietis no Strenču fotodarbnīcas”

No 9. marta Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs skatāma LFM krājuma izstāde „Vīrietis no Strenču fotodarbnīcas”.

Izstādes fotogrāfijās ir redzams vīrietis darbā, atpūtā, mājās, savā lokālajā vidē – nelielajā Strenču pilsētā. Fotogrāfiem ir labi izdevies uztvert un attēlot vīriešu raksturus un tipāžus, to atraktivitāti un atraisītību. Izstādē tiek parādīti dažādu sociālo slāņu vīrieši, dažādu vecumu un profesiju pārstāvji. Var nolasīt pēctecību – kā zēns, kas pirmo reizi apsēdies uz velosipēda, izaug par draugu, darbabiedru, tēvu, vectēvu.

LFM7448_122

Izstādes mērķis ir parādīt muzeja krājuma vērtības, kas ikdienā glabājas fondos, un skatītājiem nav pieejamas.  Tie ir gandrīz 12 tūkstoši stikla plašu un filmu negatīvi, uzņemti no 1910. līdz 1950. gadam. Vēsturiskās fotogrāfijas ne tikai sniedz priekšstatu par sadzīvi agrākos laikos, bet arī rosina pārdomas par izmaiņām cilvēku dzīvesveidā un pasaules uztverē ilgākā laika posmā.

Stikla plates negatîvs Strenèu foto darbnîca Dubultportrets foto salonâ. Vîrieðu dubultportrets. Divi vîrieði pozç stâvus, lauþamies, nepilnâ augumâ. Vîrietis ìçrbies pelçkâs biksçs ar bikðturiem, augðdaïa kaila. Uz rokas tetovçjumi, sieviete un puíe. Otrs vîrietis ìçrbies tumðâs biksçs ar gaiðiem bikðturiem. Augðdaïa kaila. Fonâ tumði aizkari.

Stikla plates negatīvs. Strenču foto darbnīca. Dubultportrets foto salonā. Vīriešu dubultportrets. Divi vīrieši pozē stāvus, laužamies, nepilnā augumā. Vîrietis ģērbies pelēkās biksēs ar bikšturiem, augšdaļa kaila. Uz rokas tetovējumi, sieviete un puķe. Otrs vīrietis ģērbies tumšās biksēs ar gaišiem bikšturiem. Augšdaļa kaila. Fonā tumši aizkari.

Strenči ir neliela pilsēta (pilsētas tiesības iegūtas 1928. gadā) Vidzemē, Gaujas krastos.  Senākā norāde par to ir atrodama 17. gadsimta beigu Rīgas – Tērbatas pasta ceļu kartē. 1909. gadā fotogrāfs Dāvis Spunde atklāj fotodarbnīcu. 1914. gadā šeit par mācekli tiek pieņemts Jānis Krauklis, vairāk gan pazīstams kā dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Vēlāk darbnīcā par mācekli tika pieņemts Jāņa brālis Konrāds Krauklis. 1930. gadu vidū Dāvis Spunde viņam darbnīcu pārdod, pats gan turpinot fotografēt izbraukumos – svētkos, talkās, strencēniešu ikdienas gaitās. Konrāds Krauklis fotogrāfa darbu turpināja līdz aiziešanai pensijā. Fotogrāfe bija arī viņa māsa Paulīne. Pēc Konrāda nāves fotogrāfa darbu turpināja viņa sieva Elza Alvīne Kraukle. Iespējams, ka darbnīcas darbības laikā šeit ir darbojušies vēl citi fotogrāfi vai to palīgi.

Strenču foto darbnīca. Darba process. Vīrietis sēžot dārzā uz ķeblīša. 1920.-1930. gadi

Strenču foto darbnīca. Darba process. Vīrietis sēžot dārzā uz ķeblīša. 1920.-1930. gadi

Izstādes atklāšana 9. martā plkst. 17:00

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!